طراحی مدل دانشگاه نوآور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت آموزش عالی دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

3 استادیار برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و ارائه مدل دانشگاه نوآور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات به صورت ترکیبی یا آمیخته انجام شده است. در ابتدا به روش گراندد تئوری برساخت فکری اساتید نخبه و مسئولان عالی رتبه دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در مورد دانشگاه نوآور ارایه شد که بر اساس آن و پس از انجام ده مصاحبه عمیق با این اساتید به وسیله سه مرحله کدگذاری ابتدا 170 گزار معنادار، 198 مفهوم متناضر و سپس 42 خرده مقوله و 15 مقوله اصلی استخراج شده است. مقولات محوری عبارت از: (دانشگاه نوآور)، فرهنگ نوآورانه، مدیران تحول‌خواه و خلاق، همراستایی نهادی، پرورش استعدادهای نوآورانه، تعالی سازمانی، پذیرش فناوری، ایجاد حق مالکیت فکری، حاکمیت نوآوری، ارتباط با صنعت، اصلاح سیستم پرسنلی، تسهیم الگوهای موفق، توسعه علمی، ره‌نگاشت علم و فناوری و مبادله و همکاری علم و فناوری در سطح بین‌المللی هستند که با انتزاع بیشتر این مقولات در مرحلۀ کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته‌ای به شرح «با گسترش فرهنگ نوآورانه به واسطه مدیران تحول‌خواه و خلاق در بستر پذیرش فناوری و ارتباط با صنعت، تحقق دانشگاه نوآور با استراتژی حاکمیت نوآوری و اصلاح سیستم پرسنلی به توسعه علمی و ارایه ره‌نگاشت علم و فناوری منجر می‌شود.» ظاهر شد که می‌تواند تمامی مقولات دیگر را تحت پوشش قرار بدهد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 24 اسفند 1397
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1398