مطالعه نقش مادران در فرهنگ‌پذیری دینی نوجوانان شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

با وجود اهمیتی که مسایل دینی و فرهنگ‌پذیری دینی برای فرد و جامعه دارد، اما امروزه در برخی محافل کمرنگ شدن ارزش‌های دینی و فرهنگ‌پذیری دینی بیداد می‌کند و این کمرنگی خود را در مظاهری مانند بی‌حجابی و بی توجهی به باورها و اعتقادات دینی نمود پیدا کرده است. بنابراین ضروری به نطر می‌رسد که در جامعه به مقوله‌هایی مانند فرهنگ‌پذیری دینی شهروندان و تقویت ارزش‌های دینی و اعتقادی آنان توجه و اهتمام ویژه‌ای شود. در این راستا نقش عوامل زیادی قابل بررسی است، اما برجسته‌ترین نقش را در خانواده و به خصوص در مادران می‌توان یافت. بر همین اساس این پژوهش باهدف مطالعه نقش مادران در فرهنگ‌پذیری دینی نوجوانان شهر تهران به روش میدانی انجام شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 384 نفر از مادران 24 تا 50 ساله شهر تهران هستند که به صورت سهمیه ای در مناطق مختلف تهران انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان داده که نقش مادران به ترتیب در افزایش گرایش‌ها و تمایلات دینی فرزندان باضریب (78/0)، اصلاح کنش‌ها و رفتارهای دینی فرزندان باضریب (71/0)، افزایش پایبندی به مناسک و باورهای دینی فرزندان باضریب (66/0)، ارتقای ارزش‌های دینی فرزندان باضریب (62/0) و افزایش دانش‌ دینی فرزندان باضریب (58/0) تاثیرگذار و معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها