طراحی توسعه سبک زندگی اجتماعی از منظر کسب و کارهای نوپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه ازاد اسلامی همدان

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی همدان

چکیده

کسب وکارهای جدید نوپا هستند و درنتیجه بسیاری از آن ها اهداف بلندمدت و مشخص ندارند و ساختارها و فرایندهای رسمی کمتری دارند. درنتیجه، انتظار می رود نحوة ایجاد و ادارة کسب وکارهای یادشده بسیار مستقیم تر و شدیدتر تحت تأثیر ویژگی های شناختی فرد یا تیم کارآفرین یا مدیریتی آن ها باشد. هدف از تحقیق حاضر طراحی توسعه سبک زندگی از منظر کسب و کارهای نوپا است. روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر در بر گیرنده سرپرستان خانواده های شهر همدان به تعداد 768239 نفر درسال 1397 می باشد. تحقیق تاثیر عوامل کسب و کارهای نوپا شامل تاثیر ذینفعان، فرهنگ، بازار و ارزش ها بر سبک زندگی را تبیین می کند. با جمع بندی عامل های استخراجی می توان از سبک زندگی تلفیقی(ترکیبی از سنتی و مدرن) نام برد که در خانواده حاکم است.

کلیدواژه‌ها