سنجش و تحلیل نقش مولفه‌های مدیریت دانش بر تسهیل ارتباطات انسانی در نیروهای مسلح

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در شرایط پیچیده و به حقیقت متغیر جهان امروز هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد بود، مگر آنکه با توجه به نقاط قوت و ضعف محیط داخلی و منابع و ظرفیت‌های سازمانی خود از فرصت‌ها و تهدید‌های محیط خارجی بالاترین بهره‌وری را کسب کند. یکی از ابزارهای توانمندسازی کارکنان هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است و این فرایند به کمک دانش صورت می‌گیرد. در این بررسی که با هدف سنجش و تحلیل مولفه‌های مدیریت دانش با تاکید بر تسهیم دانش در میان کارکنان نیروی انتظامی شهرستان اصفهان به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل همه کارکنان نیروی انتظامی شهرستان اصفهان است که از میان آنها 105 نفر به صورت سهمیه‌ای به عنوان نمونه انتخاب و بررسی بر روی آنها انجام شده است. این پژوهش در دوسطح اعتباریابی و توصیف تحلیلی انجام شده است. در بعد اعتباریابی برای برآورد روایی سازه مقیاس مدیریت دانش از تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول به کمک نرم‌افزار اموس گرافیک استفاده شد. مقدار ضرایب همبستگی بین متغیرهای پنهان پژوهش به صورت استاندارد محاسبه شده و  بیشترین ضریب همبستگی بین تسهیم دانش و بکارگیری دانش به میزان 92/0 مشاهده شد و بعد از آن مقدار 88/0 برای تسهیم دانش و ذخیره سازی دانش است. همچنین کمترین همبستگی بین دو متغیر خلق دانش و ذخیره‌سازی دانش به مقدار 56/0 محاسبه شده است. در بعد توصیف مولفه‌ها نیز شاهد حد متوسطی از مدیریت دانش در سازمان هستیم.

کلیدواژه‌ها