بررسی کیفی مسائل و مشکلات معبر غیر رسمی تمرچین شهرستان پیرانشهر و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود عملکرد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد پیرانشهر (ارومیه)، دانشگاه آزاد اسلامی، پیرانشهر (ارومیه)، ایران

2 گروه مدیریت، واحد پیرانشهر (ارومیه)، دانشگاه آزاد اسلامی، پیرانشهر (ارومیه)، ایران

چکیده

معبر کولبری تمرچین شهرستان پیرانشهر فرصت شغلی گسترده‌ای را برای مردم و ساکنین شهرستان پیرانشهر بوجود می‌آورد. هدف این پژوهش بررسی موانع، ایرادات و مشکلات در مسیر استفاده اهالی از معبر کولبری تمرچین و ارائه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از این مشکلات و نیز استفاده بهینه از بستر فراهم شده می‌باشد‌.
این پژوهش رویکرد کیفی را مورد استفاده قرار می‌دهد که در آن مشارکت‌کنندگان به تعداد 16 نفر از میان جامعه‌ی حدوداً 4500 نفری کولبران فعال در معبر کولبری تمرچین به روش متوالی، هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده است. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته بوده است. اطلاعات جمع‌آوری شده در مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوا و نیز طی مراحل سه‌گانه کدگذاری داده بنیاد (باز، محوری و انتخابی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها