رابطه ادراک از مدیریت دانش بر میزان مصرف کالاهای فرهنگی در میان معلمان دوره دوم دبیرستان شهرستان فریدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مصرف کالاهای فرهنگی در میان معلمان و مربیان آموزشی دبیرستان‌های فریدن به صورت پیمایشی در سال 1397 انجام گرفته است. از جامعه آماری 155 نفره این پژوهش به کمک جدول حجم نمونه مورگان 105 نفر برای تحلیل انتخاب شدند و نتایج گویای وجود رابطه معنادار بین دو متغیر اصلی پژوهش در دو بعد بررسی رابطه دو متغیره و در بعد مدلسازی معادله ساختاری هستند. به نحوی که هر دو ضریب به دست آمده مثبت و معنادار است. به عبارت بهتر میزان مدیریت دانش افراد تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مصرف کالاهای فرهنگی آنان دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397
  • تاریخ دریافت: 10 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 01 مرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 12 آذر 1397