بررسی پیامدهای فردی - اجتماعی ناباروری بر زوجین شهرستان مسجدسلیمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد شوشتر-گروه علوم اجتماعی

چکیده

ناباروری به عنوان یک مشکل مهم فردی واجتماعی با مشکلات روان شناختی - اجتماعی متعددی مثل افسردگی، اضطراب، درماندگی،طلاق، انزوای اجتماعی نارضایتی از زندگی و عدم سازگاری زناشویی همراه می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی پیامد های اجتماعی و فردی زوجین نابارور در شهرستان مسجدسلیمان می باشد. روش تحقیق، روش پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل زوج های نابارور مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان مسجدسلیمان می باشد که با استفاده از نمونه گیری کوکران 109 زوج انتخاب شده اند. برای سنجش از پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه استاندارد(تست افسردگی BAK) استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از شاخص‌های آماری درصد، میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی پیرسون و آزمون خی دو، F و تحلیل واریانس و از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین ناباروری زوجین با متغیرهای تمایل به طلاق و مشکلات شغلی رابطه معنا داری وجود دارد. ولی نتایج یافته ها رابطه ی بین ناباروری زوجین با متغیرهای تعاملات و روابط اجتماعی، میزان افسردگی، و مدت دوام زناشویی را نشان نداد.

کلیدواژه‌ها



مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1396
  • تاریخ بازنگری: 23 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 24 بهمن 1397