بررسی تاثیر اعتماد سازمانی با نقش میانجی در هم تنیدگی شغلی بر عملکرد کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف "بررسی تاثیر اعتماد سازمانی با نقش میانجی در هم تنیدگی شغلی بر عملکرد کارکنان" در بین کارکنان شرکت پیرا حفاری ایران و از روش توصیفی –علی و بصورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق 512 نفر از کارکنان شرکت پیرا حفاری ایران بودند که با استفاده از نمونه گیری ساده تصادفی و روش کوکران 220 نفر انتخاب گردیدند و از طریق پرسشنامه های سه گانه استاندارد، که روایی و پایایی آنها محاسبه شد، داده ها گرد آوری گردیدند. سپس با استفاده از نرم افزار هاری آماری و در سطح خطای آلفای 0.5 کلیه فرضیه به آزمون گذاشته شد که کلیه فرضیه ها تایید شدند و مشخص شد، اعتماد سازمانی چه بصورت مجزا و چه با نقش میانجی بر در هم تنیدگی شغلی وعملکرد سازمانی تاثیر دارد. در نهایت پیشنهادات کاربردی ارائه گردید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1397
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 23 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 بهمن 1397