پیش بینی وسواس فکری- عملی دانشجویان بر اساس کمال گرایی والدین و تکانش گری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی نشانه‌های اختلال وسواس فکری- عملی دانشجویان بر اساس کمال‌گرایی والدین و تکانشگری انجام گرفت. جهت انجام پژوهش از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد روهن در نیم‌سال تحصیلی اول 95-1394 بود که به صورت نمونه‌برداری تصادفی چندمرحله‌ای 150 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل سیاهه کمال‌گرایی هیل و همکاران، پرسشنامه تکانشگری بارات و پرسش‌نامه وسواس فکری عملی پادوآی ساناویو بود. تحلیل داد‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیری صورت گرفت. کمال گرایی والدین و تکانشگری با وسواس فکری- عملی در سطح 5 درصد رابطه ی معنادار دارند و مثبت بودن این ضرایب در واقع نشان دهنده این است که با افزایش این عوامل، میزان وسواس فکری- عملی افزایش می‌یابد. براساس یافته های پژوهش می توان گفت ویژگی‌های شخصیتی والدین مانند کمال‌گرایی بر شکل‌گیری و استمرار اختلال وسواس فکری- عملی تأثیر دارد. همچنین ناتوانه در کنترل تکانه بر بروز وسواس فکری- عملی اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها