ارزیابی روابط عوامل و پیامدهای مؤثر بر اشتغال زنان فرهنگی (نمونه موردی : شهرستان سبزوار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی دانشگاه ازاد گرمسار

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتهران مرکز، گروه جامعه شناسی، گرایش جامعه شناسی، تهران، ایران .

3 واحد تهران مرکز، گروه جامعه شناسی، گرایش جامعه شناسی هنر، تهران، ایران .

چکیده

یکی از مهم ترین موضوعات در حیطه علوم سیاسی، اجتماعی و حقوق، موضوع «اشتغال زنان» است. امروزه شاغل بودن زنان، یکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روی می آورند و حتی مجبور گشته اند علاوه بر مسئولیت های خود در خانه و تربیت فرزندان، مسئولیت های اجتماعی را نیز پذیرا گردند.در اینجاست که ما با قشری به عنوان «زنان شاغل» روبه رو می شویم. افرادی که در دو جبهه مهم یعنی جامعه و خانواده مشغول خدمت و انجام وظیفه می باشند.همچنین ،اشتغال زنان از جمله مسائلی می باشد که در ایران مطرح می باشد و اثراتی را در اجتماع به جا گذاشته است . در پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی عوامل و پیامدهای مؤثر بر اشتغال زنان فرهنگی در شهرستان سبزوار پرداخته می شود. همچنین ، هدف این پژوهش بررسی رابطه عواملی چون رضایت شغلی، احساس امنیت، درآمد و رشد و پرورش شخصی (خود شکوفایی) با نگرش نسبت به اشتغال زنان فرهنگی می باشد. جامعه آماری ، زنان فرهنگی مدارس شهرستان سبزوار و حجم نمونه مورد مطالعه 200 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی انتخاب شده اند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد و از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پردازش یک مدل پیشنهادی مناسب استفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که بین رضایت شغلی، احساس امنیت و خودشکوفایی با نگرش نسبت به اشتغال رابطه معنی داری دارد ولیکن درآمد بر نگرش آنها نسبت به اشتغال تاثیری نداشته است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1397
  • تاریخ دریافت: 14 شهریور 1396
  • تاریخ بازنگری: 09 مرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 03 بهمن 1397