مطالعه و تعیین اعتماد اجتماعی، امنیت، سهولت استفاده و سودمندی ادراک شده در پذیرش بانکداری اینترنتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

چکیده

امروزه مشتریان بانک‌ها قادر هستند تا با استفاده از تکنولوژی وب و اینترنت فعالیت‌های مالی خود را در یک محیط مجازی تحت عنوان بانکداری اینترنتی انجام دهند. هدف از انجام این تحقیق مطالعه و تعیین عوامل مؤثر در پذیرش بانکداری اینترنتی بود که به‌صورت موردی در شهر اهواز انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت در دسته تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری اینترنتی در شهر اهواز می‌باشد. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه بود. حجم نمونه با‌استفاده‌از جدول مورگان برای جامعه نامحدود، حداقل 384 نفر پیش‌بینی گردید. جهت تعیین اعتبار ابزار اندازه‌گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ابتدا یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید. و سپس با استفاده از داده‌های بدست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. نتایج نشان داد که عامل امنیت ادراک شده بر پذیرش بانکداری اینترنتی تأثیر مثبت و معنی‌دار ندارد، لیکن عوامل اعتماد، سهولت استفاده ادراک شده و سودمندی ادراک شده بر پذیرش بانکداری اینترنتی تأثیر مثبت و معنی‌دار در سطح 95 درصد دارد.

کلیدواژه‌ها