اثر مداخله‌ای کارگاه انگیزش شغلی بر دلبستگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه ترییت بدنی و علوم ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

3 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر مداخله‎ای کارگاه انگیزش شغلی بر دلبستگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی استان لرستان بود که از روش نیمه‌تجربی و کارگاهی (طرح پیش‎آزمون و پس‎آزمون) استفاده گردید. از بین 960 معلم تربیت‌بدنی استان لرستان مطابق جدول مورگان 278 نفر از معلمان بصورت تصادفی انتخاب شد و از طریق دو پرسش‌نامۀ انگیزش شغلی هرمنس و دلبستگی شغلی کانونگو، داده‎های اولیه بدست آمد و در نهایت 54 نفر از معلمین که دارای انگیزش و دلبستگی شغلی پایین بودند گزینش گردید. جهت ارزیابی تغییرات متغیر وابستۀ درون‌گروه‌ها از آزمون تی‌همبسته، برای ارزیابی متغیر وابستۀ بین‌گروه‌ها از آزمون تی مستقل و از تحلیل کوواریانس به منظور اثربخشی دورۀ انگیزش شغلی بر دلبستگی‌شغلی استفاده شد. نتایج نشان می‎دهد شرکت در کارگاه در افزایش انگیزش شغلی و دلبستگی شغلی گروه تجربی تأثیر معنی‎داری دارد و بعد از گذشت شش ماه از کارگاه، اثر انگیزش شغلی بر دلبستگی شغلی معلمان در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار می‎باشد.

کلیدواژه‌ها