بررسی و شناسایی الگوهای ذهنی درزمینه سواد رسانه ای دیپلماتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،شوشتر،ایران

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران،تهران ایران

3 گروه علوم ارتباطات اجتماعی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران، ایران

چکیده

سواد رسانه‌ای مفهومی است که مهارت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز برای پیشرفت را همراه با استقلال و آگاهی، در فضای ارتباطی دیجیتال و رسانه‌های نوین چند منظوره جامعه اطلاعاتی تشریح می‌کنند. این پژوهش به بررسی و کشف شاخص‌های موثر در ارتقای سواد رسانه‌ای دیپلماتیک می‌پردازد. در این راستا با به کارگیری روش‌شناسی کیو به دنبال استخراج الگوهای مهم ذهنی که برگرفته از شاخص‌ها و گویه‌های انتخاب شده از صاحب‌نظران و خبرگان و فعالان در حوزه علوم ارتباطات و علوم سیاسی بود. بر این اساس بعد از مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با چند تن از خبرگان نونه کیو انتخاب شد. نتایج دسته بندی گویه‌ها نشان داد که در نهایت 46 گویه فضای گفتمان را پوشش می‌دهند که بر روی گروه نمونه 26 نفری و با استفاده از نمودار توزیع اختیاری کیو مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل عاملی کیو نشان داد که می‌توان سه الگوی ذهنی را شناسایی کرد که در کل در حدود 85 درصد از واریانس را تبیین کردند. اهمیت و اولویت بندی این الگوها می‌تواند در راستای پیشبرد اهداف ارتقای سواد رسانه‌ای مد نظر صاحب‌نظران و متولیان امر سواد رسانه ای در حوزه سیاست خارجی قرا ر گیرد.

کلیدواژه‌ها