بررسی جامعه شناختی رویکرد مصرف گرایانه به بدن در جامعه ایرانی(مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوعلمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور البرز، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

چکیده

غییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مختلفی که در جهان رخ داده است مانند تغییرات جمعیت شناختی، جنبش های فمنیستی، رشد مصرف گرایی و حرکت به سمت مدرنیته، بدن را به یک موضوع مهم در مطالعات اجتماعی تبدیل کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی علل رویکرد مصرف گرایانه به بدن در جامعه ایرانی در بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب که در این مقاله با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با 415 نفر تعیین گردید. شیوۀ نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری طبقه ای متناسب است. برای تعیین روایی و اعتبار سازه های پرسشنامه، از روش همگرا و روایی تشخیصی در قالب تحلیل عاملی تأییدی به کار گرفته شد. است همچنین برای آزمون پایایی پرسشنامه پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. از آنجایی که مقدار ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر بخش پرسشنامه و همچنین برای کل داده ها (82/0) از حد قابل قبول (7/0 α= ) بیشتر است لذا پایایی ابزار اندازه گیری تایید می گردد در این پژوهش نظریات فمینیستی، وبلن، گافمن و گیدنز در ایده سازی و حساسیت نظری به محقق کمک کرده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد عامل زمینه های فردی (63/2) و شرایط اجتماعی(47/2) در انجام جراحی های زیبایی توسط افراد در ایران مؤثر است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397
  • تاریخ دریافت: 08 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 14 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 24 دی 1397