بررسی جامعه شناختی آلودگی صوتی و کنترل سر و صدا با گسترش فضای سبز شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جامعه شناسی/ دانشکده علوم انسانی /دانشگاه ازاد اسلامی تبریز /ایران

چکیده

چکیده
هدف بررسی حاضر، تحقیق در آلودگی صوتی به عنوان یک مشکل زیست محیطی، اجتماعی و شهری است که ابعاد و کم و کیف آلودگی صوتی با توجه به تعریف آن مورد توجه قرار گرفته و به عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی آن از زاویه دانش جامعه‏شناسی پزشکی نگریسته شده و از میان راه‏حل‏های ممکن برای مبارزه با این مشکل به شرح یکی از مهمترین آنها یعنی طراحی فضای سبز شهری با رویکردی به دیدگاه‏های حوزه‏ی محیط زیست پرداخته شده است. این بررسی از نوع بررسی‏های ژرفانگرانه و کیفی بوده و جمع‏آوری اطلاعات به شیوه اسنادی و کتابخانه‏ای صورت گرفته و برای تحلیل یافته‏ها از رویکردهای اجتماعی محیطی متعلق به حوزه‏ی جامعه‏شناسی پزشکی و همچنین نظریه نوسازی بوم‏شناختی استفاده شده است. یافته‏های این بررسی حاکی از آن است که آلودگی صوتی یکی از مهمترین آلودگی‏هایی است که سلامت جسمانی و روانی و راندمان کاری و صحت انجام کار و سلامت روابط اجتماعی انسان را به طور جدی تهدید می‏کند و در راستای جستجوی راه‏حلی برای کاهش این مشکل، گسترش فضای سبز شهری و توجه به آن در طراحی و برنامه‏ریزی شهری می‏تواند آلودگی صوتی را به میزان قابل توجهی در نقاط پر سرو صدا و پرترافیک شهری کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها