بررسی فرایند و مولفه‌های تاثیر‌گذار در تدوین اهداف آموزشی آموزش و پرورش ابتدایی ایران، آلمان و مالزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم تربیتی، گرایش آموزش و پرورش تطبیقی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

هدف پژوهش بررسی فرایند و مولفه‌های تاثیر‌گذار در تدوین اهداف آموزشی در ایران، آلمان و مالزی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی -تحلیلی از نوع تطبیقی است که باتوجه به رویکرد چهارمرحله ای (توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه)، جورج اف بردی صورت پذیرفته است. جامعه آماری در سطح کلان (کشوری) تعیین و نمونه‌های منتخب، سه کشور ایران، آلمان و مالزی می‌باشند. تاکنون در هر سه کشور تدوین اهداف آموزشی در شوراهای بالادستی صورت می‌گیرد که این شوراها در ایران بیشتر حالت متمرکز داشته و در آلمان تمرکز آن‌ها کمتر و در مالزی ترکیبی از هر دو هست. مؤلفه‌های تأثیر گذار آموزش و پرورش ابتدایی نشان می‌دهد که در آموزش ‌وپرورش ایران مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در این حوزه مؤلفه‌های ایدئولوژیک همچون آیات قرآن و روایات و همچنین مؤلفه‌های تربیتی همچون اندیشه‌های تربیتی جدید و نتایج تحقیقات نوین در این زمینه هست. در آلمان نیز این مؤلفه‌ها عبارت‌اند از نتایج تحقیقات و اندیشه‌های تربیتی آلمان و مؤلفه‌های بین‌المللی در مالزی نیز ترکیبی از این دو در این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده است که بدین‌سان ترکیب این مؤلفه‌ها می‌تواند تشکیل‌دهنده اهداف نظام تربیتی ابتدایی باشد. نتیجه حاصل از این پژوهش آن است که مدیران و مسئولان باید الزامات منطقه ای را به همراه سندهای بالادستی در تدوین اهداف آموزشی دوره ابتدایی در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها