بررسی مولفه های محیط اجتماعی مدارس غیر دولتی بر اساس مدل SWOT جهت ارائه استراتژی بهینه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه ازاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش، تحلیل محیط اجتماعی مدارس غیر دولتی جهت ارائه استراتژی بهینه بر اساس تحلیل swot می باشد. روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مدارس غیر دولتی شهر تربت‌حیدریه به تعداد 210 نفر می باشد که 132 نفر به عنوان نمونه و بر اساس جدول کرجسی-مورگان با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 60 گویه ( 15سئوال قوت، 15 سئوال ضعف، 15 سئوال فرصت و 15 سئوال تهدید بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی با آلفای کرونباخ 78/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) با استفاده از آزمون مجذور کای و میزان اثر جهت مقایسه نتایج بر مبنای مدل swot با استفاده از نرم افزار Spss 21 صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این است که راهبرد نهایی نظام آموزشی غیر دولتی از برخورد قوت‌ها و فرصت‌ها حاصل شده که به نوعی بیانگر راهبرد تهاجمی می‌باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397
  • تاریخ دریافت: 21 آذر 1397
  • تاریخ بازنگری: 17 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 25 آذر 1397