بررسی جامعه شناختی رابطه بین زیست جهان اجتماعی مدرن و بازاندیشی هویت سیاسی در زنان و دختران جوان ( مطالعه موردی : دختران و زنان 49-19 ساله کرج )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، دهاقان، ایران.

2 عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، دهاقان، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه جامعه شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، دهاقان، ایران.

چکیده

گسترش زیست جهان اجتماعی مدرن و تاثیر بازاندیشی هویت بر تحولات اجتماعی آینده از یک سو و باور به لزوم حضور زنان در عرصه سیاسی این انتظار را بر می آورد که زنان ایرانی قدم در عرصه جدیدی از بازتعریف هویت خود در سطح تغییر ذهنی و باورها و ارزش های سیاسی گذارده باشند. پژوهش حاضر با روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و با استفاده از نرم افزارهایspss و Amos ، به بررسی رابطه زیست جهان اجتماعی مدرن با بازاندیشی هویت سیاسی در زنان و دختران جوان به عنوان هدف اصلی می پردازد. جامعه آماری پژوهش را دختران و زنان 49-19 ساله شهر کرج تشکیل دادند که به تعداد 400 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه طبقه بندی خوشه ای در چند مرحله نمونه گیری تصادفی شدند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی، فرضیه های تحقیق را تایید و ضریب (R^2) نشان داد که متغیرهای زیست جهان مدرن و موقعیت ساختاری توانسته اند60 درصد از تغییرات متغیر بازاندیشی هویت سیاسی را تبیین کنند. آزمون کلی و جزئی الگوی نظری نیز از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مبنای نظری تحقیق را تایید نمود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1397
  • تاریخ دریافت: 26 مهر 1396
  • تاریخ بازنگری: 03 خرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1397