بررسی مولفه های مسئولیت‌پذیری بر اساس دیدگاه اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ی دکتری ،گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم اجتماعی وروانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم اجتماعی وروانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران

3 ستادیار گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق،بررسی مولفه های مسئولیت‌پذیری بر اساس دید گاه اسلام است. در این خصوص هدف از بررسی مولفه‌های مسئولیت‌پذیری از دیدگاه اسلام پرداخته شده است .این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش توصیفی-‌تحلیلی و با بررسی متون اسلامی و به روش کتابخانهای انجام شده است. بدین‌صورت که محقق با جستجو در کتب، پایان‌نامه‌ها، مقالات، سایت‌های معتبر و مرتبط با موضوع پژوهش به توصیف و تحلیل آن پرداخته است. با توجه به نوع موضوع پژوهش جامعه تحلیلی تمام منابع مرتبط با موضوع پژوهش می‌باشد. با توجه به یافتههای محقق از دیدگاه دین اسلام، چهارمولفه (اعتقادی- فردی- اجتماعی- محیط طبیعی) شناسایی شده است که برای دستیابی به اهداف هرمولفه از روش‌های خاص بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها