طراحی الگوی مفهومی تأثیرمؤلفه های کارآفرینی دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی٬ گروه مدیریت٬ واحد امارات٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ دبی٬ امارات متحده عربی

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی٬ دانشکده علوم و تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی٬ تهران٬ ایران

3 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

گرایش بخش دانشگاهی به کارآفرینی تحت تاثیر انتطارات عملی ناشی از ظهور نوآوری‌های بنیادین از دانش است. تمرکز بر تجاری‌سازی دانش و اختراعات، ظهور کارآفرینان دانشگاهی و ایجاد شرکت‌های انشعابی دانش بنیان همگی از مصادیق بارز کارآفرینی دانشگاهی لحاظ شده‌اند. در این پژوهش، برای دستیابی به الگوی مفهومی تأثیر مؤلفه‌های کارآفرینی دانشگاهی از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده شده است، که مبنای اصلی جمع‌آوری اطلاعات در این روش، انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با افراد آگاه و متخصصان در حیطه موضوعی موردنظر است؛ نمونه‌گیری مورد استفاده در این تحقیق، نمونه‌گیری نظری بوده است که پس از انجام مصاحبه‌ها و جمع-آوری اطلاعات، کدهای به دست آمده در بخش‌های مختلف، تجزیه و تحلیل شده و پس از انجام مراحل سه‌گانبه کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل نهایی توسط محققان این تحقیق به دست آمده است؛ مبدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله‌گر، راهکارها و در نهایت، پیامدها و نتایج حاصل از کارآفرینی تشکیل شده است که هرکدام از این شرایط و عوامل تشکیل دهنده مدل دارای متغیرها و مقوله‌هایی هستند، که توجه به آن-ها تحقق هدف نهایی کارآفرینی دانشگاهی را موجب می‌شود.

کلیدواژه‌ها