بررسی ارتباط بین استفاده از رسانه های جمعی وپایبندی به فرهنگ شهروندی(مطالعه موردی: افراد 18 سال به بالای شهر قائم شهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، گروه مدیریت رسانه

2 دانشجوی دکترای مدیریت- مدیریت رسانه‌ای، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

فرهنگ شهروندی هنجارهای جامعه را رقم می زند و پایه های ارتباط میان شهروندان را شکل می دهد، شهری که از فرهنگ غنی شهروندان لبریز است، امنیت و آرامش در آن هویداست و مشارکت شهروندان در هر فعالیت به چشم می خورد؛ مشارکتی سازنده که هزینه های اداره شهر را کاهش داده و لبخند را جایگزین دغدغه ها و نا آرامی ها می نماید. با توجه به اهمیت موضوع فرهنگ شهروندی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و استفاده از نرم افزار اس پی اس اس، به دنبال بررسی ارتباط بین رسانه های جمعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی به عنوان هدف اصلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان 18 سال به بالای شهرستان قائمشهر می باشد، که تعداد 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان کل پایبندی به فرهنگ شهروندی (30/0) و ابعاد آن یعنی مشارکت اجتماعی (62/3)، عام گرایی (91/2)، مسئولیت پذیری اجتماعی (44/3)، گرایش به پیروی از قانون (58/3) ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند.

کلیدواژه‌ها