پیش بینی پرخاشگری بر پایه خشم مادران و ویژگیهای شخصیتی دختران نوجوان پایه نهم شهر یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد ،ایران

چکیده

پرخاشگری از جمله پدیده‌های نابهنجار دوره نوجوانی است که از شیوع قابل توجهی برخوردار است از این رو این پدیده به عنوان یک موضوع مهم در مطالعات روان شناسی و جامعه شناسی قرارگرفته است. بروز رفتار پرخاشگری در نوجوانان، همچون دیگر رفتارهای نابهنجار در این سنین، تاثیر بسزایی از مادران و شیوه‌های تربیتی و ارتباطی آنها می‌‌پذیرد. از این رو این پژوهش با هدف پیش بینی پرخاشگری بر پایه خشم مادران و ویژگیهای شخصیتی دختران پایه نهم شهر یزد صورت گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی بوده و جامعه موردمطالعه کلیه دانش آموزان دختر پایه نهم شهر یزد بودند که بدین منظور 177 دانش آموز با بهره گیری از روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. خشم مادران با استفاده از پرسشنامه خشم اسپیلبرگر(1988) سنجیده شده و نمونه موردنظر پرسشنامه‌ پرخاشگری باس و پری(1992) و پرسش نامه پنج عامل شخصیت((neo-ffi-rکاستا و مک کری(1992) را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در نرم افزار spss23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد پرخاشگری نوجوانان با خشم مادران در سطح معناداری(01/0>p) رابطه مثبت و معنادار دارد در حالی که رابطه معناداری بین پرخاشگری نوجوانان و ویژگیهای شخصیتی آنان مشاهده نشد. باتوجه به این یافته‌ها‌می‌توان نتیجه گرفت که کنترل خشم مادران ‌می‌تواند با کاهش پرخاشگری نوجوانان همراه باشد.

کلیدواژه‌ها