بررسی تاثیر اعتماد ‌به ‌نفس بیش از حد مدیریت بر دستکاری سود مبتنی بر مدل بنیش، و ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر دستکاری سود و ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391-1395 می‌پردازد. در این پژوهش اعتماد بیش از حد مدیریت بر اساس دو شاخصِ سود پیش‌بینی شده و مخارج سرمایه-ای اندازه‌گیری شده است. نتایج آزمون‌های آماری پژوهش بیانگر آن است بیش‌اعتمادی مدیریت بر ورشکستگی شرکت‌ها تاثیر نداشته، اما بر دستکاری سود اثرگذار است. در واقع نتایج نشان می‌دهند که ورشکستگی شرکت‌ها، مستقل از میزانِ اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر اساس معیار سود پیش‌بینی شده و مخارج سرمایه‌ای است.اما با توجه به مثبت و معنی‌دار بودن تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر اساس شاخص سود پیش‌بینی شده و مخارج سرمایه‌ای بر دستکاری سود شرکت‌ها، این فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع می‌شود.ما با توجه به مثبت و معنی‌دار بودن تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر اساس شاخص سود پیش‌بینی شده و مخارج سرمایه‌ای بر دستکاری سود شرکت‌ها، این فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع می‌شود.

کلیدواژه‌ها