تحلیل رضایتمندی مشتریان شرکت‌های صنایع غذایی استان گیلان بر اساس مدیریت زنجیره تامین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشیار و هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 استادیار و هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

درعصر رقابتی کنونی، شرکتها به منظور کسب مزیت رقابتی و ارتقای موقعیت بازار می بایست بر قابلیتها و منابع کلیدی خود تمرکز نمایند. در واقع رقابت پذیری شرکتهای تولیدی بر توسعه شایستگی های آنها متکی است . در این میان مدیریت زنجیره تامین به عنوان ابزاری قدرتمند جهت ارتقای رشد شرکتها ،کاهش هزینه ها تسهیل توزیع و افزایش رضایت مشتری در نظر گرفته می شود. در این تحقیق کیفیت روابط زنجیره تامین که ابعاد آن شامل ارتباطات، همکاری، تعهد، وابستگی، انطباق و اعتماد می باشد. به عنوان یکی از فرآیندهای اصلی مدیریت زنجیره تامین قرار گرفته است و همچنین رضایت مشتری که یکی از معیارهای مهم برای سنجش کیفیت قلمداد می‌گردد به عنوان متغیر وابسته تحقیق لحاظ شده است. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردیده است. و از طریق آزمونی پیرسون رابطه بین دو متغیر مورد بررسی قرار گرفت تحلیل داده های مربوط به 30 تامین کننده شرکتهای صنایع غذایی نشان می دهند که از ابعاد بیشترین بعدی که با رضایت مشتری رابطه دارد ارتباطات وابستگی می باشد در انتها مشخص گردید مدیریت زنجیره تامین صنعت مواد غذایی با رضایت مشتری رابطه مستقیم دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397
  • تاریخ دریافت: 19 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 01 آذر 1397
  • تاریخ پذیرش: 20 آبان 1397