شناسایی و رتبه بندی موانع استفاده از پژوهش های تربیت بدنی در صنعت ورزش ایران به منظور ایجاد تحول ساختاری و اجتماعی در تحقیقات علوم ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی،واحد کرمانشاه،دانشگاه ازاد اسلامی،کرمانشاه ایران.

2 استادیار گروه مدیریت اموزشی،واحد کرمانشاه،دانشگاه ازاد اسلامی،کرمانشاه ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی موانع استفاده از پژوهش های تربیت بدنی در صنعت ورزش به منظور ایجاد تحول ساختاری و اجتماعی در تحقیقات بود. جامعه آماری این تحقیق مدیران ادارات و سازمان‌های ورزشی، اساتید دانشگاهی و پژوهشگران صاحب نظر می باشد. نمونه آماری به صورت نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند شامل40 نفر پژوهشگر رشته تربیت بدنی و 40 نفر از مدیران بود. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته 24 سوالی با 5 مولفه است که روایی آن مورد تایید قرار گرفت و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 79/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از کای دو، فریدمن، تحلیل عاملی اکتشافی و یو من وایتنی در نرم افزار SPSS18 استفاده شد. نتایج نشان داد که عدم توجه به نیازهای علمی و اجتماعی سازمان های هدف در پژوهش های تربیت بدنی، تعامل نامناسب بین هیات ها و ادارات ورزش و جوانان با نهادهای پژوهشی و عدم وجود قوانین و مقررات جامع برای کابردی سازی پژوهش های انجام شده به ترتیب مهمترین موانع استفاده از پژوهش های تربیت بدنی در صنعت ورزش ایران قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1397
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 30 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 27 مهر 1397