مطالعه کیفی اثر گذاری شبکه های اجتماعی مجازی در برساخت هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان کردستان

2 دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی

3 دکتری جامعه شناسی از دانشگاه شیراز

چکیده

در یک دهه ی اخیر، تغییرات ژرفی در برساخت هویت اجتماعی نسل جوان رخ داده است که نقش شبکه های ارتباطی مجازی در وقوع این دگردیسی ها قابل توجه بوده است.از این رو پرسش اساسی این مقاله این است که: حضور در شبکه های مجازی چه تاثیری در برساخت هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان داشته و دارد؟
باتوجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه دانشجویی مورد مطالعه، داده های مقاله ی پیش رو به شیوه ی کیفی و با رویکرد نظریه زمینه ای و روش شناسی مردمی(با تاکید بر قوم نگاری مجازی) و با استفاده از فنون مصاحبه های اپیزودیک و مصاحبه ی آنلاین ناهمزمان جمع آوری شده است. جامعه‌ی مورد بررسی در مطالعه ی حاضر، دانشجویان تمامی رشته های پردیس شهید مدرس سنندج می باشد. بر همین اساس با استفاده از نمونه گیری هدفمند با25 نفر از افراد مدنظر مصاحبه شد. مصاحبه ها تا حصول به اشباح تئوریک ادامه داشت. در نهایت داده های استخراج شده با دو روش تحلیل تماتیک(موضوعی) و نشانه شناختی تحلیل و بررسی شدند. در بعد نظری، نظریه های پدیدارشناسی، ساخت‌یابی گیدنزو اقتصاد سیاسی رسانه چارچوب مفهومی تحقیق را تشکیل می دهند. یافته های پژوهش حاضر نشان داد، تغییرات ارزشی و هنجاری گسترده ای در زیست جهان افراد مورد مطالعه و مسائل مختلف مرتبط با هویت اجتماعی از قبیل: روابط خانوادگی، سبک زندگی، باورهای اخلاقی، اهداف شخصی، ازدواج و سنت های مرتبط با آن صورت گرفته است." شدت" و "ابعاد " تغییرات فوق ما را به ارایه نظریه ی زمینه ای برگرفته از مطالعه میدانی تحت عنوان:" نظریه ی هویت های پاندولی اجتماعی با ویژگی های نسل جوان و دانشجو" در جامعه ی مورد مطالعه رهنمون شده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1397
  • تاریخ دریافت: 04 تیر 1397
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1397
  • تاریخ پذیرش: 25 مهر 1397