بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی(تلگرام و اینستاگرام) بر مدارای اجتماعی جوانان 18 تا 35 ساله شهر مشهد در سال 1396

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، گروه آموزشی علوم اجتماعی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

2 عضو هیئت ‌علمی گروه آموزشی علوم اجتماعی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و مدارای اجتماعی انجام گرفته و ‌جامعه آماری آن‌، کلیه شهروندان 18 تا 35 ساله ساکن مشهد و استفاده‌کننده از شبکه‌های مجازی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به‌دست آمد که متناسب با جمعیت هر منطقه توزیع و پرسشنامه‌ها تکمیل گردید. پرسشنامه محقق ساخته و از روایی و پایایی معتبری برخوردار بوده است. جهت آزمون فرضیه‏ها از آزمون‌های همبستگی، تی‌تست و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده میانگین شاخص مدارای اجتماعی 51‌/3 بوده که بیشتر از حد متوسط است‌. میانگین استفاده از شبکه‌های مجازی درباره تلگرام 296 دقیقه در شبانه‌روز‌ و اینستاگرام 125 دقیقه در شبانه‌روز بوده است. آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و مدارای اجتماعی را تایید کرده است. بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با مدارای دینی‌، سیاسی و اخلاقی دارای رابطه مثبت و معنادار بوده اما رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با مدارای قومی تایید نشده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1397
  • تاریخ دریافت: 03 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 07 مهر 1397
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1397