ارزیابی ارتباط انطباق‌پذیری و رضایت شغلی کارکنان تماسی با عملکرد شغلی آن‌ها با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساخت‌یافته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی (استادیار)- واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی(استاد)- واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران.

4 عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی(استاد)- واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه ریاضی کاربردی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارزیابی ارتباط انطباق‌پذیری کارکنان مقدم و رضایت شغلی آن‌ها با عملکرد شغلی آن‌ها با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری هست. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و ازلحاظ روش اجرا از نوع تحقیقات غیرآزمایشی و از شاخه تحقیقات توصیفی –پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان تماسی بانک تجارت استان شمال غرب ایران است که برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج پژوهش نشاندهنده این است که رضایت شغلی به‌طور مستقیم در بین انطباق‌پذیری ارائه‌ی خدمات کارکنان تماسی و عملکرد شغلی آن‌ها نقش میانجیگری انجام می‌دهد. همچنین نتایج پژوهش حاکی است که رضایت شغلی به‌طور مستقیم در بین انطباق‌پذیری اجتماعی، فیزیکی، گروهی، سیاسی و سازمانی کارکنان تماسی و عملکرد شغلی آن‌ها نقش میانجیگری دارد.

کلیدواژه‌ها