بررسی تاثیر عوامل مدیریتی و آرگونومی سازمانی در بهره‌وری کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش

2 اموئزطشی

چکیده

پژوهش با هدف بررسی تاثیر عوامل مدیریتی و آرگونومی سازمانی در بهره‌وری کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس ، که تعداد کل آنها شامل 170 نفر بوده است. با توجه به ویژگیهای جامعه آماری شیوه نمونه گیری تصادفی و با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه جرسی مورگان تعداد نمونه آماری 120 نفر انتخاب شد. در این تحقیق برای اندازه‌گیری متغیرهای تحت بررسی در خصوص عوامل مدیریتی و سازمانی از پرسشنامه استاندارد صبوری (1394) و آرگونومی سازمانی از پرسشنامه هلاندر (2001) و بهره‌وری کارکنان از پرسشنامه آچیو (1998) استفاده نموه است. نتایج نشان داد که، عوامل مدیریتی حدود 56% و عوامل ارگونومی محیط سازمانی حدود 63% بر بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان اسان فارس تاثیر مثبت و معنی دار دارد، مهمترین دغدغه و نگرانی مدیران سازمان به وجود آوردن سازوکارهای لازم برای رسیدن به اهداف سازمان است و سازمان در رسیدن به اهداف هنگامی خواهد بود که کارکنانی توانمند داشته باشد. در یک دهه اخیر با ادغامی که در خصوص سازمان و ایجاد وزارت مخصوص برای اداره این سازمانها انجام شده، و همچنین با توجه به اختصاص ردیف بودجه‌های ویژه به شرایط محیط کار توجه بیشتری شده است، از طرفی توجه خاصی که مجلس در خصوص این وزارتخانه و سازمانهای تحت پوشش دارد سبب شده تا تاثیر مستقیم و معنی دار در این تحقیق داشته باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1397
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1396
  • تاریخ بازنگری: 08 اردیبهشت 1397
  • تاریخ پذیرش: 15 شهریور 1397