تعیین مولفه های سلامت و ارتقاء آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، گروه مدیریت آموزشی، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، گروه مدیریت آموزشی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، گروه مدیریت آموزشی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان تعیین مولفه‌های سلامت و ارتقاء آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی بصورت توصیفی پیمایشی انجام شده است.برای این منظور ابتدا به شناسایی ابعاد و مولفه‌های سلامت پرداخته و پس از ارزیابی وضعیت موجود و تعیین وضعیت مطلوب این دانشگاه به تدوین چارچوب مفهومی و ساز و کارهای اجرایی برای ارتقاء آن پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش 5639 نفر بوده که با روش تصادفی طبقه‌ای از بین این جامعه، تعداد 700 نفر نمونه انتخاب و با پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفتند. برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه با مرور ادبیات پژوهش و دریافت نظر صاحبنظران، در تعیین روایی صوری از شیوه اجرای آزمایشی و برای محاسبه روایی سازه از روش تحلیل عاملی استفاده شد؛ از سوی دیگر آلفای کرانباخ میزان پایائی ابزار پژوهش را 0.795 نشان داد. بررسی ابعاد سلامت و بار عاملی هر یک از مولفه‌ها نشانگر آن است که در بعد فرهنگ و جو سازمانی، مولفه انعطاف (890/0)، در بعد کارکنان، مولفه تعادل کار و زندگی (922/0)، در بعد مدیریت و رهبری، مولفه برنامه ریزی (890/0) و در بعد ساختار سازمانی، مولفه سیستم کنترل (924/0) دارای بیشترین بار عاملی است. در نهایت مدل مفهومی پژوهش با 4 بعد و 19 مولفه و32 سازو کار اجرائی، جهت سنجش وضع موجود و ارتقاء به وضعیت مطلوب تعیین و میزان تناسب هر یک مورد قضاوت متخصصان قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها