بررسی عوامل اجتماعی ایمنی کار در کارخانه ها و کارگاه های استان چهار محال بختیاری( مورد مطالعه شهرستان بروجن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 دانشجوی دکتری گروه جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

3 دانشیار گروه جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده

چکیده :
دراین تحقیق سعی شده به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ایمنی کار پرداخته شود. نیروی انسانی یکی از سه رکن توسعه اقتصادی که منابع مالی، نیروی انسانی و مدیریت می باشد که خیلی مواقع در معرض مخاطرات و آسیب های جدی در بخش های اقتصادی قرار می گیرد و مشکلاتی در این مسیر و تهدید های گوناگونی طبیعی و غیر طبیعی قرار می گیرند در این تحقیق از نظرات دانشمندان رشته ایمنی و نظرات جامعه شناسان برای تدوین فرضیات استفاده شده است. جامعه آماری شامل شاغلان کارخانه ها و صنایع و کارگاه های عمرانی شهرستان بروجن که تقریبا 1000 نفر می باشند. تعداد پرسشنامه بر اساس فرمول کوکران 278 نفر که اکثرا کارکنان شاغل در صنایع و کارگاه ها هستند و با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی اتفاقی انتخاب شده است. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده اند نتایج تحقیق نشان می دهد که: رابطه معناداری بین متغییر مستقل ایمنی کار و متغییر های وابسته وضع درآمد67/r=، محیط اجتماعی و اقلیمی69/r=، خانواده85/r=، نظارت 67/r=، رضایت از کار44/r= و برنامه ریزی80/r= می باشد. و رابطه مثبتی بین متغییرها وجود دارد و ضریب همبستگی بین متغییرها بالا می باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1397
  • تاریخ دریافت: 13 خرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 29 تیر 1397
  • تاریخ پذیرش: 25 مرداد 1397