بررسی سبک زندگی شهری و خرید زنان در مراکز خرید (مورد مطالعه : زنان شهرستان قزوین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی و مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران.

چکیده

سبک زندگی منعکس‌کنندۀ ترجیحات افراد است که در عرصه‌های مختلف زندگی همچون اوقات فراغت، آداب سخن گفتن، نوع موسیقی، خرید و ... ظاهر بروز می‌کند. از سویی خرید کردن یکی از نمادهای سبک زندگی جدید به شمار می رود. خرید و پرسه زنی که بر اثر پیوند ناموزون عناصر سنتی و مدرن در زندگی روزمره فرد ایرانی پروبلماتیک شده است ، اکنون نشانه ای است با دلالت های معنایی گوناگون که در عرصه های گوناگون شهری به انحاء گوناگون خود را نمایان میسازد. پرسه زنی کنشی معطوف به ساختن فضایی فرهنگی و مقاومتی در برابر عناصر فرهنگ مسلط است. در روش شناسی نیز با کاربست مردم نگاری شهری از فن مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی استفاده شده است . نمونه مورد مطالعه بر اساس شیوه نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که زن، خرید و قدرت، ذاتی‌ کردن خرید زنانه، خرید مردانه و زنانه، سنخ‌شناسی خرید و استراتژی‌های خرید را می توان از عوامل تأثیرگذار بر خرید و پرسه زنی در مراکز خرید عنوان کرد.
واژگان کلیدی : سبک زندگی، خرید و قدرت، ذاتی کردن خرید، سنخ شناسی خرید، استراتژی های خرید.

کلیدواژه‌ها