مطالعه تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر روابط میان فردی دانشجویان؛ مطالعه تطبیقی «دانشگاه‌های شهر اصفهان و اردستان»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

2 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه در ایران استفاده از شبکه‌های اجتماعی در میان جوانان به ویژه دانشجویان امری بسیار رایج است. این پژوهش به مطالعۀ تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ماهیت ارتباطات میان فردی دانشجویان در دو محیط اجتماعی، 1) «گمن‌شافتی» (شهر اردستان) و 2) «گزل‌شافتی» (شهر اصفهان) می‌پردازد و همچنین شناختی تحلیلی از الگوی ارتباطی ایشان را ارائه می‌نماید. نمونه آماری تحقیق شامل 500 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های هر دو شهر است. شبکه‌های اجتماعی مجازی امروزه در جهان از دو دَرگاه: 1) کامپیوتر‌های شخصی (PC)، 2) گوشی‌های موبایل (فَبلِت)؛ مورد تحلیل و تفسیر قرار می‌گیرند. با دقت نظر در نتایج حاصل از پژوهش، مشخص گردید که استفاده کلی و بلند مدت از این شبکه‌ها بر روابط میان فردی دانشجویان خصوصاً مابین اعضای خانواده و همچنین گروه همسالان موثر است. به مدد سهل الوصول بودن شبکه‌های اجتماعی تحت وب ارتباطات میان دانشجویان و اعضای خانواده آنها فزونی چشمگیر یافته است. این پژوهش چشم اندازی تامل برانگیز در راستای بررسی پیامدهای شبکه‌های اجتماعی مجازی پیرامون مولفه‌های «گمن شافت» و «گزل شافت» درحوزه جامعه شناسی، روانشناسی و ارتباطات دیجیتالی در میان گروه‌های هدف را فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها