تبیین عوامل پیش بینی کننده سلامت اجتماعی شهروندان تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جامعه شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، تبریز ، ایران

چکیده

چکیده
یکی از هدفهای مهم نظام سلامت در هر کشور تأمین، حفظ و ارتقای سلامت و کیفیت زندگی تمام افراد جامعه است. برای تحقق این امر مهیا سازی امکانات و تسهیلات مناسب جهت تأمین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان در کلیه مراحل زندگی از جمله حقوق اولیه به شمار میرود. سلامت فقط یک امر زیستشناختی نیست و عوامل اجتماعی نیز در تعیین سطح سلامت افراد دخیل میباشد. عوامل زیادی به داشتن این وضعیت کمک میکنند که از مهمترین آنها میتوان اعتماد اجتماعی، گذران اوقات فراغت، احساس ناامیدی، اعتقادات دینی و پایگاه اجتماعیـ اقتصادی افراد را نام برد. روش تحقیق پیمایش و تکنیک جمعآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد بود. جامعه آماری، خانوار های شهر تبریز که تعداد آنها برابر 428009 بود. با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه، برای شهر تبریز، تعداد 326 خانوار برآورد گردید . شیوه نمونهگیری، نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای بود . هدف کلی این بررسی تعیین عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت اجتماعی خانوارهای شهر تبریزبود . نتایج بدست آمده نشان داد که بین میزان سلامت اجتماعی خانوار های شهر تبریز و متغیرهای مذکور رابطه معنی داری وجود دارد.
نتایج تحلیل رگرسیونی عوامل تبیین کننده سلامت اجتماعی نشان داد که از میان متغیرهای پیشبین ، چهار متغیر اعتقادات دینی، احساس ناامیدی، اعتماد اجتماعی و گذران اوقات فراغت در مدل نهایی باقی ماندند که این متغیرها 22 درصد واریانس متغیر ملاک را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1397
  • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1396
  • تاریخ بازنگری: 23 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 27 تیر 1397