مقایسه عملکرد دبیرستان‌های دخترانه هوشمند و غیرهوشمند از لحاظ پرورش توانایی تولید دانش در دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، واحدعلوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات، تهران، ایران

3 دکترای روانشناسی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

4 دکترای روانشناسی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد دبیرستان‌های دخترانه هوشمند و غیرهوشمند از لحاظ پرورش توانایی تولید دانش در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان (پایه یازدهم) انجام شد. روش پژوهش از نوع پس رویدادی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان‌های دخترانه منطقه (8) تهران که شامل 10 دبیرستان دولتی، 6 دبیرستان غیرانتفاعی(غیردولتی) و یک دبیرستان هوشمند با جمعیتی حدود 1020 نفر است. تعداد 260 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از بین مدارس غیرهوشمند و هوشمند انتخاب شدند. برای سنجش توانایی تولید دانش از آزمونی که پژوهشگر بر اساس اصول روان‌سنجی ساخته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t برای مقایسه میانگین‌های دو گروه مستقل انجام گرفت. نتایج گویای آن بود که تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد و دبیرستان‌های هوشمند در زمینه پرورش توانایی تولید دانش در دانش‌آموزان نسبت به دبیرستان‌های غیرهوشمند عملکرد بهتری داشته‌اند و فاوا می‌تواند به معنای فن بهره‌برداری از اندیشه‌های انسانی باشد. در این مدارس دانش‌آموزان می‌توانند با منابع علمی جهان، آموزگاران، و دانش‌آموزان سایر مدارس در ارتباط بوده و فضای آموزشی به جای انتقال یکطرفه اطلاعات به روش‌های دوسویه کسب دانش هدایت شده و با تغییر نقش آموزگاران بر تسهیل جریان آموزش و یادگیری، دانش‌آموزان خود خالق دانش و اطلاعات خواهند بود.

کلیدواژه‌ها