اولویت بندی شاخص های مورد نیاز برای نظارت و کنترل در سازمان بر مبنای مدیریت در اسلام (مطالعه ای در سازمان ثبت اسناد و املاک خوزستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

یکى از حیاتى ترین ارکان یک مدیریت سالم و کارآمد وجود یک نظام کامل و دقیق نظارت و بازرسى است. از آن جا که دین مبین اسلام دینى کامل و جامع و پاسخ گوى تمام نیازهاى تکاملى انسان است و هر آنچه تکامل و سعادت انسان در گرو آن باشد در آموزه هاى دینى یافت مى شود، در این زمینه نیز دستوراتى دارد و مدیران مسلمان را به داشتن یک نظام دقیق، جدّى و عادلانه نظارت و بازرسى سفارش مى کند. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق اولویت بندی شاخص های مورد نیاز برای نظارت و کنترل در سازمان ثبت اسناد و املاک خوزستان بر مبنای مدیریت در اسلام بررسی می شود. داده ها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه با 30 نفر از نخبگان سازمان ثبت اسناد و املاک و با کمک اساتید دانشگاه تهیه و جمع آوری گردید و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شده است. دراین تحقیق شاخص های مورد نیاز برای نظارت و کنترل بر مبنای مدیریت در اسلام شامل روش مستقیم و بدون واسطه، روش غیر مستقیم، روش مستقیم و با واسطه، خودکنترلی و نظارت همگانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از اهمیت روش مستقیم و بدون واسطه نسبت به سایر شاخص ها بوده و همچنین شاخص نظارت همگانی از کمترین اهمیت برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها