تاثیر مدیریت آموزشی مبتنی بر روابط انسانی در افزایش کارایی دبیران دبیرستان‌های دولتی پسرانه‌ی آموزش و پرورش استان لرستان 97- 1396

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده

مقاله حاضر از یک پژوهش میدانی استخراج گردید که با هدف تاثیر مدیریت آموزشی مبتنی بر روابط انسانی در افزایش کارایی دبیران دبیرستان‌های دولتی پسرانه‌ی آموزش و پرورش استان لرستان 97- 1396 به صورت کاربردی و با روش توصیفی - همبستگی انجام گرفت. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دبیران دبیرستان‌های دولتی پسرانه دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان به تعداد 1597 نفر بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 310 از دبیران به عنوان نمونه آماری تعیین و با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و طبقه‌ای به شیوه‌ی تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه‌ی استاندارد سنجش مهارت روابط انسانی مدیران آموزشی سرلک (1390) با پایایی 88/0 و کارایی کارکنان دانش‌فرد و محجوب (1388) با پایایی 71/0 از طیف لیکرت بود. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی نمودار و جدول برای داده‌های جمعیت‌شناختی و برای سنجش فرضیه‌ها از آزمون‌های استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه‌‌ی معناداری بین مدیریت آموزشی مبتنی بر روابط انسانی در افزایش کارایی دبیران دبیرستان‌های دولتی پسرانه‌ی آموزش و پرورش استان لرستان مشاهده شد و هم‌چنین رابطه‌‌ی معناداری بین ابعاد مدیریت آموزشی مبتنی بر روابط انسانی در افزایش کارایی دبیران دبیرستان‌های دولتی پسرانه‌ی آموزش و پرورش استان لرستان مشاهده شد. مولفه‌های مدیریت آموزشی مبتنی بر روابط انسانی (درک همدلانه، حرمت انسانی و تصمیم‌گیری مشارکتی) به میزان 5/20% بر افزایش کارایی دبیران دبیرستان‌های دولتی پسرانه‌ی آموزش و پرورش استان لرستان نقش داشته و بقیه به عوامل دیگر بستگی دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397
  • تاریخ دریافت: 21 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1397
  • تاریخ پذیرش: 08 تیر 1397