مولفه های مشارکت والدین در برنامه های درسی دوره ابتدایی با تاکید بر عنصر ارزشیابی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان

2 دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

3 استاد،مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصادسلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش تعیین مولفه های برنامه درسی مبتنی بر مشارکت والدین در دوره ابتدایی با توجه به عنصر ارزشیابی می باشد. جامعه آماری تحقیق صاحب نظران برنامه درسی می باشند که در کار تالیف برنامه های درسی فعالیت می نمایند روش پژوهش با توجه به موضوع و ماهیت آن روش دلفی می باشد.روش نمونه گیری دربخش کیفی از نوع گلوله برفی‌وحجم آن بر اساس قانون اشباع در تحقیقات کیفی بوده که در نفر چهاردهم به اشباع رسید. روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که در بخش کیفی‌از پرسشنامه بدون ساختار و در بخش‌کمی از پرسشنامه ساختارمنداستفاده گردید.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش‌کیفی ازروش رتبه بندی وچارک سوم به عنوان ملاک توافق و در بخش کمی‌از ضریب هماهنگی کندال برای تعیین توافق بین نظرات خبرگان استفاده گردید. با توجه به یافته های تحقیق مولفه های مشارکت والدین در برنامه های درسی دوره ابتدایی با توجه عنصرارزشیابی عبارت از: مشارکت درارزشیابی برای جمع آوری اطلاعات،مشارکت در ارزشیابی‌اهداف نگرشی،مساعدت در جمع‌آوری ‌ونگه‌داری پوشه کار فراگیران، مشارکت از طریق حضور منظم و مستمر والدین در مدرسه،مشارکت درارزشیابی فعالیتهای خارج از مدسه،احترام وپای بندی به نتایج‌ارزشیابیهای مدرسه،فراهم کردن زمینه های تشویق معلمان‌و فراگیران،مشارکت در فراهم سازی فضای‌عاطفی‌مناسب‌درجلسات‌ارزشیابی،کمک‌به معلمان در شناسایی نقاط قوت و ضعف فراگیران. نتیجه اینکه‌ توجه وبکار گیری این مولفه‌ها زمینه مشارکت والدین رادر برنامه های درسی دوره ابتدایی با توجه به عنصر ارزشیابی فراهم نموده و به تولید برنامه های پویا و سازنده کمک نماید.

کلیدواژه‌ها