بررسی آسیب های اجتماعی زنان در خانواده های فصلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه شناسی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه جامعه شناسی.دانشکده علوم اجتماعی.دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

بررسی جامعه شناختی خانواده‌های فصلی ، به جهت نو بودن آثار علمی چندانی پیرامون آن وجود ندارد. حضور و عدم حضور دریانورد به عنوان شوهر و پدر خانواده، به-وجودآورندۀ دو دورۀ زمانی متمایز در حیات اجتماعی خانواده می‌باشد. خانواده‌ای که تحت این شرایط زندگی می‌کنند به عنوان خانوادۀ فصلی مطرح می‌باشند
این پژوهش به بررسی آسیب های اجتماعی زنان دراینگونه خانواده ها می پردازد.. به منظور عملیاتی کردن آسیب های اجتماعی و امکان سنجش ابعاد آن٬ شاخصهایی در طیف لیکرت در نظر گرفته شده است . اطلاعات این پژوهش در فاصله زمانی فروردین ماه 1389 تا آذرماه 1389 و در ادامه بهمن ماه 1395 تا شهریور 1396 در بین زنان پرسنل دریایی با بهره گیری از پرسشنامه کتبی و روش تمام شماری جمع آوری گردیده است و تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است . محقق با استنباط بر یافته های پژوهشی توانسته است رده بندی روشنی از چالشها و آسیب های تهدید کننده سلامت خانواده های فصلی و امتیازات ویژه زنان در این ساختار و همچنین چهارچوبی از سبک زندگی دوگانه خانواده فصلی را مشخص نماید و راهکارهایی در جهت روشن تر نمودن چشم انداز آینده این گروه اجتماعی ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها