بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت زنان در اجرای خط‌مش‌‌های فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، گرایش استراتژی و خط مشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت زنان در اجرای خط‌مش‌‌های فرهنگی در شهر اصفهان انجام شده است. فرضیات پژوهش با تاکید بر پشتوانه نظری پژوهش تدوین شده‌اند و روش پژوهش کمی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش زنان شهر اصفهان هستند که بر اساس فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته‌های حاصل از تحلیل رگرسیون دو متغیره در این پژوهش نشان داد که سطح دسترسی زنان به فناوری‌های نوین، میزان آگاهی زنان از حقوق شهروندی، میزان آگاهی دانشی و تحصیلی زنان و میزان مسئولیت‌پذیری زنان بر میزان مشارکت آنان در اجرای خط مش‌های فرهنگی تاثیر مستقیم و معناداری دارد، اما میزان بیگانگی سیاسی زنان بر میزان مشارکت آنان در اجرای خط مش‌های فرهنگی تاثیر معکوس و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها