شناسایی مولفه های فرهنگی و دینی موثر بر تضعیف بنیان خانواده‌های شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل فرهنگی و دینی موثر برتضعیف بنیان خانواده‌های شهرتهران است.تحقیق از نوع کار بردی و روش آن پیمایشی یا توصیفی است این تحقیق نسبتاً سطح وسیعی را پوشش می‌دهد. جامعه خانواده‌های ناحیه 3 شهرداری منطقه 5 تهران است که باتوجه به تعداد وسیع نمونه آماری 385 نفر انتخاب شد. روش گردآوری داده‌ها در این تحقیق مبتنی بر روش کتابخانه‌ای، مطالعه اسنادی و فیش‌برداری است باتوجه به توزیع پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری از روش میدانی نیز برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. یافته‌های تحقیق و آزمون و تایید فرضیه‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن وسطح معناداری، حاکی ازآن است که: ضریب همبستگی بین" توجه بیشتر جوانان به رسانه‌های غربی» و« تضعیف بنیان خانواده‌های شهرتهران" 0.85، بین "پوشش غرب گرای جوانان» و« تضعیف بنیان خانواده‌های شهرتهران"0.89، بین "کم توجهی جوانان به امور دینی» و« تضعیف بنیان خانواده‌های شهر تهران" 0.73، بین"تسهیل در رابطه دختر و پسر» و« تضعیف بنیان خانواده‌های شهرتهران" 0.61 و بین "فردگرایی جوانان » و« تضعیف بنیان خانواده‌های شهر تهران 0.79 است.

کلیدواژه‌ها