ارائه مدل کیفیت ارائه خدمات ، رضایت مندی و عملکرد شغلی معلمان شرکت کننده در دوره های فوق برنامه ورزشی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیفات تهران. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران

چکیده

با توجه به اهمیت عملکرد شغلی معلمین، در تحقیق حاضر سعی در بررسی رابطه بین کیفیت ارائه خدمات، رضایت مندی و عملکرد شغلی از دیدگاه معلمین شرکت کننده در دوره های فوق برنامه ورزشی آموزش و پرورش استان خراسان شمالی پرداخته خواهد شد. نوع تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ استراتژی، همبستگی است و روش میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را معلمین مراجعه کننده به دوره های فوق برنامه ورزشی استان خراسان شمالی را تشکیل دادند که تعداد آنان شامل 220 معلم زن و 390 معلم مرد می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر به وسیله جدول مورگان برآورد شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق شامل پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون(1970)، پرسشنامه کیفیت خدمات یی چین لیو(2008) و پرسشنامه رضایت مندی جوچون لین(2008) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از شاخص های کشیدگی و چولگی، آزمون تی مستقل، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل ساختاری از معادلات ساختاری استفاده شد.کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در غالب نرم افزار SPSS و AMOS انجام گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کیفیت خدمات بر رضایت مندی معلمین تاثیری به میزان 393/0 و بر عملکرد شغلی آنان تاثیری به میزان 431/0 را دارا می باشد. با این توجه به منظور بهبود عملکرد شغلی و رضایت مندی معلمین می بایستی ضمن بهبود برنامه های ورزشی به افزایش کیفیت این برنامه ها اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها