رابطه بین شاخص های اقتصادی و اجتماعی توسعه انسانی در سطح خرد و جهت گیری ارزشی (مورد مطالعه: ساکنان شهرهای سیاهکل و لاهیجان استان گیلان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی. دانشکده علوم اجتماعی . دانشگاه آزاد اسلامی. زنجان. ایران

2 کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان

3 گروه علوم اجتماعی. دانشکده علوم اجتماعی . دانشگاه آزاد اسلامی. شوشتر. ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین میزان رابطه بین شاخص های اجتماعی و اقتصادی توسعه انسانی در سطح خرد و جهت گیری ارزشی ساکنان شهرهای سیاهکل و لاهیجان است. سؤال اصلی این است: چه رابطه ای بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد و جهت گیری ارزشی آنان وجود دارد؟ منظور از جهت گیری ارزشی این است: مردم به کدام یک از ارزش ها گرایش بیشتری دارند؟ ارزش های عقلانی، عام گرایانه، دمکراتیک و علم گرایانه یا ارزش های غیرعقلانی، خاص گرایانه، غیردمکراتیک و تقدیرگرایانه؟ شاخص های متغیر مستقل تحقیق با رویکرد توسعه انسانی نیز شامل: احساس امید به زندگی،وضعیت مالی، شغل، تحصیلات و میزان استفاده از اینترنت است.
روش این تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها پیمایش تحلیلی است. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته و روش تکمیل آن مصاحبه حضوری است. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و روش تعیین حجم نمونه کوکران، با حجم نمونه 255 نفر می باشد. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از تحلیل عاملی و برای پایایی از آزمون کرونباخ آلفا استفاده شد.
تحلیل داده ها نشان می دهد که: میانگین نمره جهت گیری ارزشی پاسخگویان در یک طیف( 0 الی 204 ) معادل 152 با انحراف معیاری معادل 20 گویای نمره جهت گیری ارزشی بالایی است. بین سطح تحصیلات، وضعیت مالی، وضع فعالیت، احساس امنیت، احساس امید به زندگی، میزان استفاده از اینترنت با متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد. آزمون تفاوت میانگین نشان داد که میانگین نمره جهت گیری ارزشی با توجه به جنسیت دارای تفاوت معنی داری است.

کلیدواژه‌ها