بررسی رابطه بیگانگی اجتماعی و فرهنگ سیاسی در بین معلمین زن و مرد مقطع متوسطۀ شهر تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، تبریز ، ایران

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

بدون بررسی فرهنگ یک جامعه یا یک گروه نمیتوان دربارۀ سیاست و نگرشهای سیاسی آنان مطالعه نمود. ویژگیهای فرهنگی خاص هر قشر میتواند در مولفه‌های فرهنگ سیاسی آن قشر تاثیرگذار باشد. معلمان نقش موثری در سلامت وثبات سیاسی جامعه ایفا می کنند. از این رو مهمترین قشری که در اعتلای فرهنگ سیاسی جامعه میتوانند نقش عمده ای داشته باشند معلمین هستند و فرهنگ سیاسی نامناسب این قشر عظیم به معنای ایجاد جدایی و انفصال بیشتر مردم و سیستم سیاسی است. هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه بین بیگانگی اجتماعی و فرهنگ سیاسی در بین معلمین مقطع متوسطۀ شهر تبریز بوده.جامعۀ آماری تحقیق معلمان مقطع متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 95-96 به تعداد 2625 نفر می باشند.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 335 نفر برآورد گردید .جهت انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نامتناسب با حجم نمونه استفاده شد.اعتبار ابزار با استفاده از نظر استادان متخصص گروه مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با مقدار آلفای بالای 7/0 تایید گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از روش‌های آماری آزمون همبستگی پیرسون، آزمونT و رگرسیون استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق، فرهنگ سیاسی و بیگانگی اجتماعی معلمان در سطح متوسط است.همچنین بین متغیرهای فرهنگ سیاسی، اعتماد به کارایی نظارت سیاسی و اعتماد به کارآیی مدیریت نیروی انسانی و فرهنگ ستیز و خشونت همبستگی معنی دار مثبت به دست آمد. همچنین 23 درصد از تغییرات فرهنگ سیاسی معلمان توسط متغیر بیگانگی اجتماعی قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها