تبیین جامعه‌شناختی قتل‌های خانوادگی (مورد مطالعه؛ استان اردبیل، 1394)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه کاشان

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

قتل‌های خانوادگی جزئی از آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای خشونت‌بار که در جوامع درحال‌توسعه بیشتر از جوامع توسعه‌یافته است. قتل خانوادگی جزئی از قتلی محسوب می‌شود که در بین خویشاوندان سببی، نسبی و یا یکی از اعضای خانواده باانگیزه و زمینه‌های مختلفی رخ بدهد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین جامعه‌شناختی قتل‌های خانوادگی که با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه درصدد پاسخ به سؤال پژوهش می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول مورگان برابر 194 نفر تعیین و روایی شاخص‌ها با آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مسائل اخلاقی، فرهنگ انتقام‌جویانه، اختلافات ارثی – ملکی، مسائل ناموسی، ساختار مردسالاری خانواده، عرفی شدن خشونت، نظارت اجتماعی و بی‌اطلاعی از قوانین با قتل‌های خانوادگی رابطه معنی‌داری داشته و رابطه متغیر اختلافات زناشویی با قتل‌های خانوادگی معنی‌داری نبود. یافته‌های رگرسیونی نشان می‌دهد که ضریب تعیین برابر با 38/0 و ضریب همبستگی چندگانه برابر با 42/0 است.

کلیدواژه‌ها