بررسی جامعه‌شناختی رابطه نشاط اجتماعی و میزان امید به زندگی در بین شهروندان شهر کیوی در سال 1396

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

2 واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران.

چکیده

این تحقیق باهدف بررسی جامعه‌شناختی رابطه نشاط اجتماعی و میزان امید به زندگی در بین شهروندان شهر گیوی انجام شده است. برای تدوین چارچوب نظری پژوهش از نظریه، نظریه‌پردازانی همچون کنت، زیمل، مرتون و پارسونز استفاده شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و با تکنیک پرسشنامه که دارای اعتبار صوری و اعتبار سازه‌ای و اعتماد (آلفای کرونباخ 88/0 درصد) به گردآوری اطلاعات اقدام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 7500 نفر از شهروندان شهر کیوی بودند که از بین آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 365 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی، خوشه‌ای با حجم نامتناسب به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss پس از تهیه جدول ماتریس، اطلاعات در قالب جداول یک‌بعدی و دو بعدی تنظیم شد. یافته‌های پژوهش نشانگر این بودند که امید به زندگی شهروندان شهر کیوی (67/3) در حد متوسط است و بین متغیرهای نشاط اجتماعی و امید به زندگی و ابعاد آن رابطه معنادار تأیید گردید. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد متغیرهای مستقل وارد شده در معادله جمعاً (46/0) درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها