تاثیر آموزش حل تعارض بر بخشودگی و شادکامی زوجین شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش حل تعارض بر بخشودگی و شادکامی زوجین شهر اصفهان انجام پذیرفت. این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری همه زوجینی بودند که به فرهنگسرای خانواده شهر اصفهان در سال 1395 مراجعه کردند. نمونه‌گیری به روش داوطلبانه و با دعوت به شرکت در پژوهش انجام گرفت. 20 زوج انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل (10 زوج در هر گروه) به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های بخشودگی اینرایت (2000) و شادکامی زوجی تگریان (1387) برای گردآوری داده‌ها بود و در جلسات پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری (دو ماهه) به کار رفت. گروه آزمایش 8 جلسه در آموزش گروهی حل تعارض شرکت کردند. از تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شد و نتایج نشان داد بخشودگی کلی، و بعد شناختی بخشودگی و شادکامی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به صورت معناداری افزایش یافته و در پیگیری حفظ شده است (05/0>P). در دو بعد رفتاری و احساسی بخشودگی تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل یافت نشد. با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان برای افزایش بخشودگی و شادکامی زوجین از آموزش حل تعارض استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها