بررسی سرمایه جنسی ورابطه ی آن با سرمایه اجتماعی زنان شهراصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

3 عضوهیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

چکیده

سرمایة اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک جامعه به عنوان منبع باارزش اشاره دارد. اما از آنجا که افراد جامعه در برقراری ارتباط و کمیت و کیفیت آن یکسان نبوده، تفاوت هایی ازجنبه های مختلف از جمله سرمایه جنسی بین آنها وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان سرمایه جنسی زنان به عنوان عاملی در تبیین تفاوت های سرمایة اجتماعی است. پژوهش حاضر با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. نمونة آماری شامل 668نفر از ز نان بالای 18سال شهراصفهان است . یافته ها نشان داد بین سرمایه جنسی وابعاد سرمایه اجتماعی ارتباط معنا داری وجوددارد. تفاوت معناداری در موردتاثیرگذاری باورهای فرهنگی واعتقادی برنگرش زنان نسبت به سرمایه جنسی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی سن، وضعیت تاهل، تحصیلات ، وضعیت اشتغال، وضعیت اقتصادی، میزان درآمد ونوع شغل وجوددارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1396
  • تاریخ دریافت: 27 آبان 1396
  • تاریخ بازنگری: 18 آذر 1396
  • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1396