اثربخشی مداخله معنویت‌درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و بهبود بهزیستی روان‌شناختی همسران جانبازان و ایثارگران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی معنویت‌درمانی شناختی- رفتاری بر میزان بهزیستی روان‌شناختی، کیفیت زندگی همسران جانبازان بود. نمونه‌ی این پژوهش، شامل 40 نفر از همسران جانبازان شهرستان شهرضا بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند و به مقیاس بهزیستی روان‌شناختی، فرم کوتاه پرسشنامه‌ی زمینه‌یابی سلامت ، پاسخ دادند. سپس این افراد به تصادف در دو گروه آزمایش (13 نفر) و کنترل (13نفر) گمارش شدند. هر دو گروه در مراحل پس‌آزمون و پیگیری، مجدداً به پرسشنامه‌های پژوهش، پاسخ دادند. برای گروه آزمایش، هشت جلسه‌ی گروهی معنویت‌درمانی شناختی- رفتاری، اجرا شد، اما گروه کنترل در معرض هیچ مداخله‌ای قرار نگرفت. برای تحلیل داده‌های این پژوهش، از تحلیل کواریانس چندمتغیره و آزمون مان ویتنی- یو استفاده شد. نتایج نشان داد که با کنترل نمرات پیش‌آزمون، میزان بهزیستی روان‌شناختی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، در مراحل پس‌آزمون و پیگیری، افزایش معناداری داشته است (05/0P

کلیدواژه‌ها