بررسی ارتباط بین هویت اجتماعی و فرهنگ شهروندی در شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و رئیس اداره هماهنگی و برنامه ریزی آموزشی اداره کل آموزش

چکیده

توجه به فرهنگ شهرونـدی، رویکـردی نوین است که بیشتر کشـورهای توسعه‌یافته به آن پرداخته ‌اند و نتایج مؤثر آن در توسعه‌ ی پایدار، رفاه و پیشرفت ‌های فرهنگی و اجتماعی، باعث شده که کشورهای در حال توسعه نیز ضرورت آن را درک کرده و زمینه‌ی توسعه آنرا فراهم آورند.
با توجه به اهمیت موضوع فرهنگ شهروندی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال بررسی ارتباط بین هویت اجتماعی و فرهنگ شهروندی در شهر تهران به عنوان هدف اصلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران می است که تعداد 600 نفر از آنها بر اساس فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین هویت ملی، هویت سیاسی، هویت فرهنگی، هویت دینی و هویت تاریخی به عنوان متغیرهای مستقل و پایبندی به فرهنگ شهروندی به عنوان متغیر وابسته پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل هویت اجتماعی (33/0P= ) و ابعاد آن یعنی هویت ملی (32/0P= )، هویت سیاسی (34/0P= )، هویت فرهنگی (23/0P= )، هویت دینی (36/0P= ) و هویت تاریخی (39/0P=) با پایبندی به فرهنگ شهروندی ارتباط مثبت و مستقیم وجود دارد. همچنین متغیرهای پژوهش به طور کلی توانسته اند به میزان 32/0 تغییرات متغیر پایبندی به فرهنگ شهروندی را تبیین معنادار کنند (R2=0.32).

کلیدواژه‌ها